Wracamy do szkoły!!!
Dodane przez STRIX dnia Maj 12 2021 12:22:59Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu
z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły od 17 maja 2021 r.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 824) zarządzam co następuje:§ 1

W związku z ograniczeniem na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych od dnia 03 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ustalam równomierny i naprzemienny harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ww. terminach wygląda następująco:

Klasy Technikum Nr 2 od 17 do 21 maja 2021 r. pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania, tj. lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Klasy Szkoły Branżowej I Stopnia od 17 do 21 maja 2021 r. pracują stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Od 24 do 28 maja 2021 r. - klasy Szkoły Branżowej I Stopnia - pracują zdalnie.

Od 24 do 28 maja 2021 r. - klasy Technikum nr 2 - pracują stacjonarnie.


Od 31 maja 2021 r. - wszystkie klasy przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.

1. Wszyscy uczniowie odbywający kształcenie na odległość (hybrydowe) mogą realizować przyznane zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć zdalnych lub na terenie szkoły. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.
2. Praca pedagoga szkolnego w klasach odbywa się zdalnie lub w szkole. Pozostaje to do indywidualnego uzgodnienia.

§ 3

Zmianie ulega § 1 Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 15 września 2020 r. tj. dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) – ustalam jako dzień zajęć dydaktycznych.

§ 4

Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia, uczestnictwa w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego.

§ 5

Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.)

§ 6

Zajęcia stacjonarne, w szkole od 17 maja 2021 r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19 obowiązujących w szkole od 28 sierpnia 2020 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 11.05.2021 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.Rozszerzona zawartość newsa