Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Maj 2024
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-1061 Dni
-23 Godzin
-13 Minut
-52 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-873 Dni
-22 Godzin
-13 Minut
-52 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

www.zsb.boleslawiec.pl

 

Podstawa prawna:

1.   Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z poźn. zm.).

2.   Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 (Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji Narodowej, 28.01.2021 r.)

 

I.     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.    Rekrutacja w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu w roku szkolnym 2021/2022 prowadzona jest do klas pierwszych:

a.       Technikum Nr 2, w zawodach:

-         technik architektury krajobrazu,

-         technik budownictwa,

-         technik leśnik,

-      technik geodeta,

b.       Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2, w zawodach:

-         oddziały wielozawodowe.

-         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 

II.  zasady ogólne

1.  O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata za egzaminy przeprowadzone w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

III. TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać zmian własnych preferencji - wyboru szkoły i oddziału.

2.  W terminie od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku kandydat do klasy pierwszej dostarcza:

-      kopie i świadectwa ukończenia szkoły,

-      kopie i zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty,

-      2 zdjęcia,

-       zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,

-   opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

 a ponadto:

-  dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2014 r. poz.7/:

a.    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b.    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

c.    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3. Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Do dnia 22 lipca 2021 roku zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.

5. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zobowiązane są do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 roku przedkładając oryginał dokumentów i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6.  Do dnia 02 sierpnia 2021 roku zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych.

7.  Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym razie kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

8.  Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji o wolnych miejscach w innych szkołach.

 

IV.  ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 punktów.

1.   100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

-     języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;

-     języka obcego nowożytnego  mnoży się przez 0,30;

liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

 

2.   72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyki, geografii, informatyki), otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

-     18 punktów – ocena celująca,

-     17 punktów – ocena bardzo dobra,

-     14 punktów – ocena dobra,

-     8 punkty – ocena dostateczna,

-     2 punkty – ocena dopuszczająca.

3.    28 punkty za:

-    7 punkty za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

-    18 punkty za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,

-    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

-    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;

w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

-    3 punkty za inne osiągnięcia:

stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywną współpracę z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

 4.    Kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki ucznia.

5.    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, (co potwierdza właściwy kurator oświaty, wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów.

6.    Uczniowie z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania nie będą przyjmowani do technikum.

7.    W przypadku klas technikum wymagane są zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu od lekarza Medycyny Pracy.

8.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a.   sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b.  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c.   kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

d.   w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria: wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawność, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9.   Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor szkoły w naborze uzupełniającym.

10.  Jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów nabór uzupełniający zostanie zakończony w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

11.   Szkolny punkt informacyjny prowadzi działalność przez cały rok szkolny i zakończy działalność po dokonaniu rekrutacji (sekretariat szkolny).

 

V.      HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku przyjmowane są podania do Zespołu Szkół Budowlanych.

2.  W terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku kandydaci składają kopie świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty  a ponadto:

-       dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu rozdziału III

-    zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych wymienionych w rozdziale III.

3.  Do 22 lipca 2021 roku ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych.

4.  Od 17 maja do 26 lipca 2021 roku zostaną wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do 24 września 2021 r.

5. Od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 roku przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oświadczenia woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu zdawanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

6.  Do dnia 02 sierpnia 2021 roku zostaną ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych.

7.  Od dnia 03 sierpnia 2021 r. przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

8. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY

1.  Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu szkół, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

2.  W terminie do 05 sierpnia 2021 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

3.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

6.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar